Safety Switch

Safety Switching) ครอบคลุมถึง ระบบและอุปกรณ์ต่างๆดังนี้

  • เครื่องตัดกระแสไฟฟ้ารั่วลงดินอัตโนมัติ
  • เซอร์กิตเบรคเกอร์ป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว
  • ชุดควบคุมวงจรไฟฟ้าแบบมีเครื่องตัดวงจรกระแสไฟฟ้ารั่วลงดินโดยอัตโนมัติ

Safety Switch

  • Views: 590
  • Product Code: Safety Switch
  • Availability: In Stock
0 Product(s) Sold
  • 0.00฿